Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Điều 1, Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HDDND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 34/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Điều 1, Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HDDND tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết quy phạm
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 34 2022 NQ HĐND.pdf